Learn Tibetan: refuge prayer


སངས་རྒྱས་ཆོས་དང་ཚོགས་ཀྱི་མཆོག་ནམས་ལ།། sang-gye cho-dang tsog-kyi-chog nam la བྱང་ཆུབ་བར་དུ་བདག་ནི་སྐྱབས་སུ་མཆིས།། jang-chub bar-du dag-ni kyab-su-chi བདག་གིས་སྦྱིན་སོགས་བགྱིས་པའི་ཚོགས་རྣམས་ཀྱིས།། dag-gi jin-sog gyi-pai tsog-nam-kyi འགྲོ་ལ་ཕན་ཕྱིར་སངས་རྒྱས་འགྲུབ་པར་ཤོག།། dro-la pan-chir sang-gye drub-par-shog I go for refuge until Enlightenment To the Buddha, the Dharma, and the Sangha, By my practice of giving and other perfections, May I attain Enlightenment for the benefit of all sentient beings. glossary […]

Learn Tibetan: four mistaken views


Here are the four mistaken views that we strive to overcome through study and practice. ཕྱིན་ཅི་ལོག་བཞི (phyin ci log bzhi) 1) མི་གཙང་བ་ལ་གཙང་བར་འཛིན་པ། (mi gtsang ba la gtsang bar ‘dzin pa) mistaking what is impure as pure 2) བདག་མེད་ལ་བདག་ཏུ་འཛིན་པ། (bdag med pa la bdag tu ‘dzin pa) mistaking what is not self as self 3) སྡུག་བསྔལ་ལ་བདེ་བར་འཛིན་པ། (sdug bsngal la bde bar ‘dzin […]

Bodhicitta is the moon of the mind


Bodhicitta is the moon of the mind. Bodhicitta is the sun of the mind. Bodhicitta is the jewel of the mind. Bodhicitta is the nectar of the mind. སེམས་ཀྱི་ཟླ་བ་བུད་ཆུབ་སེམས།  སེམས་ཀྱི་ཉི་མ་བུད་ཆུབ་སེམས། ། སེནས་ཀྱི་ནོར་བུ་བུད་ཆུབ་སེམས།  སེམས་ཀྱི་བདུས་རྩི་བུད་ཆུབ་སེམས། ། Khunu Rinpoche Tenzin Gyaltsen. Vast as the Heavens Deep as the Sea. Wisdom Publications. 1999. This is an extraordinary, poetic text about […]

Learn Tibetan: transliteration tools for phonetics


Just in case you haven’t seen this already — these tools are amazing: Convert between Tibetan font and Wylie: http://www.thlib.org/reference/transliteration/wyconverter.php Convert between Tibetan, Wylie and TH simplified phonemics (a life saver if you find Wylie a bit of a mystery) http://www.thlib.org/reference/transliteration/phconverter.php And of course, the Tibetan to English dictionary in the same collection of tools    

Learn Tibetan: 10 black deeds


ནག་པོའི་ལས་ལམ་དངོས་ལ་བཅུ། ten non-virtuous deeds ༡ སྲོག་གཅོད་པ། (sok chö pa) killing ༢ མ་བྱིན་པར་ལེན་པ། (ma jin par len pa) stealing ༣ འདོད་པས་ལོག་པར་གཡེམ་པ། (dö pé lok par yem pa) sexual misconduct ༤ རྫུན་དུ་སྨྲ་བ། (dzün du ma wa) lying ༥ ཕྲ་མ། (pa ma) divisive speech ༦ ཚིག་རྩུ་བ། (tsik tsu ba) harsh speech ༧ ངག་ཀྱལ། (ngak kyel) idle talk ༨ བརྣབ་སེམས། […]